• 5
Az üzletről
A Társaság ajánlata Hogyan kezdjük el az üzletet

Szerződési feltételek

A Vision International People Group disztribútor szerződési feltételei

Abban az esetben, ha valamelyik disztribútor nem teljesíti az alább felsorolt feltételek közül bármelyiket, vagy a szerződési formanyomtatvány túloldalán nem valós adatokat tüntet fel, úgy az elfogadott szankciók - ezen belül a szerződés Társaság részéről történő egyoldalú felbontása - vele szemben azonnali hatállyal és a disztribútor mindennemű kártalanítása nélkül alkalmazhatók.

A Vision Holdings Limited - a továbbiakban: a Vision vagy a Társaság - olyan disztribútori szövetség, mely a termékek és/vagy szolgáltatások - főként egészségmegőrző hatásokkal rendelkező, kozmetikai és ruházati termékek és más egyéb, a Vision tervei között szereplő termékek és szolgáltatások - értékesítésére a közvetlen értékesítés módszerét alkalmazza.

 1. Ahhoz, hogy egy új disztribútor szerződéskötési jogával élhessen, nagykorú kell hogy legyen, továbbá képesnek kell lennie arra, hogy a munkatársakkal szemben támasztott, és a Társaság "Disztribútori útmutató”-ban rögzített követelményeinek eleget tegyen.

 2. Az új disztribútor a Társasággal szemben vállalja, hogy vele csak egyetlen munkatársi szerződést fog kötni, és egyben megerősíti, hogy a Társaság semmilyen más kereskedelmi tevékenységében nem kíván részt venni. Ez alól kivételt csak a Társaság "Értékesítési Irányelvei"-ben kifejezetten engedélyezett esetek képeznek, melyekről a Disztribútor a Társasággal vagy annak képviseleti irodáival külön megállapodást köt.

 3. A jelen szerződés aláírásával a disztribútor a termékek és szolgáltatások független, kizárólagossággal nem rendelkező disztribútorává válik. Feladata az, hogy ügyfelek felkutatása révén értékesítse a Vision termékeket. Jogában áll, hogy új disztribútorokat toborozzon, és vállalja, hogy az új disztribútorokat - azzal a céllal, hogy segítse őket, annak érdekében, hogy a Társaság Disztribútoraivá válhassanak, - képzésben részesíti.

 4. Ahhoz, hogy valaki VISION disztribútor lehessen, semmilyen befektetést nem kell tennie, mindössze a Vision induló-készletet kell megvásárolnia. Ennek tartalmát a Társaság szabja meg, és időről-időre meg is változtathatja.

 5. A Disztribútor az értékesítési tervnek megfelelő díjazásban részesül. Ez a disztribútor csoportjának teljesítményén alapuló díjazást irányoz elő. A díjak mértékét a Társaság "Disztribútori útmutató”-ja és "Marketing Terve" részletesen leírja, mely a Társaság döntése alapján esetenként változhat. Ha potenciális disztribútorokkal tárgyal, a disztribútor nem adhat garanciát semmilyen jövőbeni bevételre vonatkozóan és egyéb a jutalékra, termékekre vagy a "Marketing Terv"-re vonatkozó hamis kijelentéseket sem tehet.

 6. Abban az esetben, ha egy adott hónapban a Disztribútor nem tesz eleget a Vision által a vásárlások és a végfelhasználók felé történő értékesítés tekintetében megszabott feltételeknek, úgy az adott hónapra semmilyen díjra nem tarthat igényt. Ezen túlmenően disztribútori csoportjának sem maradhat tagja abban az esetben, ha négy egymást követő hónapon át nem tudja a végfelhasználói felé történő értékesítés feltételeit teljesíteni. Az a disztribútor, aki négy egymást követő hónapon át nem vásárol, Szponzorát továbbra is megtartja, de az ötödik hónapban teljes csoportját egy magasabb poziciójú, teljesítő Szponzorhoz csatolják, függetlenül attól, hogy tevékenységét a jövőben ismét folytathatja. Ezt az eljárást "lefokozásnak" nevezzük. Ha egy disztribútor a "lefokozását" követő hat hónapon belül sem vásárol, úgy szerződését megszüntetik.

 7. A disztribútor feladata az, hogy fogyasztókat felkutatva értékesítse a termékeket. Ezért a megvásárolt termékek nagyobbik hányadát még az előtt értékesítenie kell, hogy a Társaságtól vagy képviseleti irodáktól újabbakat vásárolna, vagy rendelne. A Társaság ezennel kijelenti, hogy a termékek kizárólagosan jutalék szerzési célzattal történő felvásárlása szigorúan tilos, és ellentmond a "Marketing Terv" betű szerinti formájával, annak szellemével egyaránt ellentétes, ugyanis lehetőséget nyújt meg nem érdemelt díjak kifizetésére.

 8. Amennyiben a disztribútor a Társaságnak tartozik, úgy a Társaság a disztribútornak járó díjakból az esedékes összeget levonja. Ha a Társaság képviseleti irodáitól megrendelt és átvett termékeket nem fizetik ki, ez - miután a Társaság megfelelő értesítést kap erről - automatikusan a szerződés felbontását vonja maga után. A szerződés felbontása előtt járó díjakat a fenti tartozás levonása után ilyenkor haladéktalanul ki kell fizetni a disztribútornak.

 9. A disztribútor vállalja, hogy a Vision termékeket a Társaság által és a "Marketing Terv"-ben nem engedélyezett kiskereskedőkön (úgy, mint: boltokon, lerakatokon, nagykereskedői raktárakon, stb.) keresztül - melyek részletes ismertetését a "Disztribútori útmutató" tartalmazza - nem értékesíti.

 10. A Társaság a disztribútorok és fogyasztók felé egyaránt garantálja, hogy a Társaság kiváló minőségű termékeket forgalmaz. Ennek megfelelően a disztribútor a Társaságnak csak az azzal létrejött előzetes megállapodásnak megfelelően és a fogyasztóvédelmi törvények szigorú betartásával adhat vissza termékeket. Miután teljes mértékben független vállalkozó, a vállalkozásában felmerülő potenciális kiadásokért és veszteségekért a disztribútor önállóan felel, és e felelősséget nem háríthatja át a Társaságra.

 11. A disztribútor vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó disztribútorok hálózatát bővíti, az újonnan toborzott disztribútorokat képzi, és nekik bemutatja a termékek véghasználóknak történő bemutatása során alkalmazandó legmegfelelőbb technikákat. Ennek megfelelően a disztribútor képzésük biztosítása és vállalkozásuk kiépítésének elősegítése érdekében, folyamatos kapcsolatot köteles fenntartani az általa toborzott új disztribútorokkal. A disztribútor kijelenti, hogy ismeri a Társaság "Disztribútori útmutató"-ban rögzített és az új disztribútorok toborzásával kapcsolatos különleges feltételeket, és egyúttal vállalja, hogy azokat betartja, nekik eleget tesz.

 12. Anélkül, hogy ehhez a Társaság írásbeli hozzájárulását megszerezné, a disztribútor nem használhatja a Vision tulajdonát képező neveket, emblémákat, jelöléseket és hasonlókat. Ugyanez érvényes a Vision termékeinek vagy üzleti módszereinek hirdetésére is. A disztribútor vállalja, hogy a termékeket vagy a "Marketing Terv"-et kizárólag a Társaság által kidolgozott és terjesztett okmányokban elfogadott feltételeknek megfelelően reklámozza és hirdeti.

 13. A disztribútor vállalja, hogy a Társaságra - ezen belül: a Vision üzleti Know-How-jára - vonatkozó bizalmas információkat megőrzi, és hogy nem teszi lehetővé a Társaság üzleti hitelét rontó információk terjesztését.

 14. Mind a Társaság, mind a disztribútor a másik félnek küldött speciális értesítéssel egyoldalúan felmondhatja a jelen szerződést. Amennyiben ezt a disztribútor kezdeményezi, úgy a "Marketing Terv" tekintetében mentesül a Társasággal szemben fennálló összes szerződéses kötelezettsége alól; a továbbiakban arra sincs joga, hogy új disztribútorokat toborozzon, és ennek megfelelően díjazásra sem jogosult. Csoportját - anélkül, hogy jogában lenne visszaszereznie azt - teljes egészében Szponzorához csatolják. Az a disztribútor, aki szerződését felbontotta vagy akinek a szerződését a Társaság döntése alapján bontották fel, csak a szerződésbontás időpontjától számított 1 év elteltével köthet a Társasággal új szerződést. Az olyan szerződés-bontás, melynek célja új Szponzor szerzése, nem elfogadható. A szerződés-bontás időpontjának a vonatkozó döntés meghozatalának időpontja tekintendő.

 15. Szerződés-bontás esetén a disztribútor a Társaság felé anyagilag felel mindazon termékek vonatkozásában, melyeket a Társaság vagy képviseleti irodái a 16-18. bekezdésben rögzített feltételek szerint már leszállítottak.

 16. Amennyiben a disztribútor szerződés-bontási szándékát a szerződés-kötés dátumától számított 14 nap letelte előtt bejelenti, úgy jogában áll, hogy a Társaságtól vagy annak képviseleti irodáitól az általa már kifizetett összegeket visszakövetelje. Erre a vonatkozó különleges értesítő benyújtásának dátumától számított 14 napon belül kerül sor. A kifizetett összegből levonásra kerülnek:
  - a leszállított vagy kifizetett termékekért a végfelhasználóktól esedékes vagy általuk már kifizetett összegek;
  - a disztribútornak már leszállított és a disztribútor által vissza nem küldött, illetve a Vision által azok átvételére fel nem jogosított személy által átvett termékek értéke;
  - a visszáruként visszaküldött és a disztribútor hibájából megsérült termékek értéke vagy a tönkrement áruk értékével azonos összeg.

 17. Abban az esetben, ha a disztribútor szerződés-bontási szándékát az aláírástól számított 14 nap eltelte után közli, úgy a Társaságtól vagy annak képviseleti irodáitól neki leszállított és visszaadandó termékekkel a Társaság kizárólagos belátása szerint esetenkénti elbírálás alapján rendelkezik. Ilyen szerződés-bontás esetén a disztribútor által kifizetett összegek teljes (100%-os) visszatérítése nem elfogadható.

 18. Arra az esetre, ha a szerződést a Vision mondja fel, a Társaság és annak képviseleti irodái fenntartják maguknak a jogot arra, hogy - ha így látják szükségesnek - a disztribútor által eladott termékeket az utóbbi által saját belátása szerint megállapított áron és feltételekkel elfogadják.

 19. Attól számítva, hogy a Társaság nyilvántartásba vette, a jelen szerződés egy éven át érvényes. Ennek lejártakor - ha egyik fél sem jelzi lejárta előtt legkésőbb egy hónappal szerződés-bontási szándékát - ugyanilyen feltételek mellett ugyanilyen időtartamra meghosszabbodik azzal, hogy a Disztribútor ismét vállalja a szerződés 4. pontjában rögzítettek teljesítését.

 20. A disztribútor tudatában van teljes üzleti függetlenségének. Ügyfeleit ő maga kutatja fel, és a termékeket, mint független vállalkozó a hatályban lévő törvények betartásával, rendszeres alapon ő biztosítja nekik. A jelen szerződés semmilyen körülmények között nem teremt szövetségi, társasági vagy munkaadói-munkavállalói jellegű jogviszonyt a disztribútor Szponzora a disztribútor által szponzorált csoporttagjai, és/vagy a Társaság, illetve annak képviseleti irodái között. A disztribútornak nem áll jogában, hogy a Vision-re nézve vagy annak nevében anyagi kötelezettségeket vállaljon vagy tárgyalásokat folytasson, és hogy a Társaságra vagy képviseleti irodáira nézve bármilyen formában kötelezettségeket rójon.

 21. A disztribútor saját maga felel anyagilag az üzleti vállalkozásának viteléhez szükséges költségekért, adókért és társadalombiztosítási hozzájárulásáért. A Társaság vagy annak képviseleti irodái semmilyen körülmények között nem felelnek azért, hogy valamely disztribútor betartja-e az adótörvényt, könyveléseiben tisztességes-e, kifizeti-e díjai után a szükséges adókat és illetékeket, más levonásokat és hozzájárulásokat.

 22. A disztribútor ezúton megerősíti, hogy a Társaság "Disztribútori útmutató"-t átvette. Észszerű közgazdasági vagy üzleti indokokkal a Társaság a "Disztribútori útmutató "-ban rögzített üzleti alapelveket felülbírálhatja. A disztribútornak nyomon kell követnie a fenti elvek változásait, továbbá a Társaság által előírt módszereket és eljárásokat.

 23. A disztribútor kijelenti és megerősíti, hogy a "Marketing Terv"-ben rögzítetteket ismeri, és érti, hogy a "Marketing Terv" hogyan működik. Elismeri, hogy senki nem festett túlzó képet az elérhető bevételről. Nem kapott garanciákat arra nézve sem, hogy a Vision-nel folytatandó üzleti tevékenységéből erőfeszítések nélkül előnye származhatna, és kijelenti, hogy amikor úgy döntött, disztribútor lesz, nem ilyen elvárások vezették. Tudatában van annak, hogy sikeressége saját képességein és tényleges erőfeszítésein múlik, és hogy a Vision díjazási táblázatában szereplőkön túlmenően, mely táblázatot a Társaság saját döntése alapján időről-időre átdolgoz, egyéb díjazást nem kap.

 24. A disztribútor tájékoztatást kapott arról, hogy a Társaság a jelen szerződés időtartamát és feltételeit, az üzleti tevékenységet és a "Marketing Terv"-ben rögzített alapelveket megváltoztathatja. A disztribútor mindezt elfogadja. A disztribútort a változásokról írásban kell tájékoztatni, és a disztribútornak a változtatásokhoz kell igazodnia, azokat be kell tartania. A változtatásokról vagy belső vagy általánosan terjesztett folyóiratban megjelentetett nyilatkozatban, vagy a termékek csomagolásában elhelyezett értesítés révén tájékoztatják. A változtatások a Társaság vonatkozó értesítésétől számított 30 nappal válnak hatályosakká. Az is lehetséges, hogy a disztribútort a Társaság képviseleti irodái is értesítik róluk.

 25. A disztribútor a Vision értékesítői státuszát és az abból eredő jogait és kötelezettségeit csak valamelyik rokonára ruházhatja át, és ennek is feltétele, hogy az érintett rokon az átruházás időpontjában ne legyen disztribútora a Társaságnak, továbbá, hogy a Társaság az átruházásba írásban beleegyezzen.

 26. A disztribútor vállalkozásának székhelye szerint hatályos törvények betartásával köteles eljárni. Vállalja, hogy tevékenységét az arra vonatkozó jogi, társadalombiztosítási és adórendelkezések szigorú betartásával végzi. E mellett a szerződés érvényességi ideje alatt nem végezhet a Vision jelen szerződésben rögzített vállalkozásával versenyben álló tevékenységet; pontosítva: nem hirdethet, illetve forgalmazhat olyan termékeket, melyek a Vision termékeivel konkurensek, és nem tevékenykedhet olyan más társaságoknál, melyek a többszintű értékesítési hálózat (Multilevel Network Marketing) vagy a közvetlen értékesítés (Direct Sales) módszerét alkalmazzák termékeik (szolgáltatásaik) forgalmazására. Nem vehet részt illegális üzleti vállalkozásban, és vállalkozását nem használhatja visszaélések elkövetésére. Az, ha a disztribútor nem tartja be az e pontban foglaltakat, megfellebbezhetetlen alapot szolgáltat a Társaságnak a szerződés felbontására.

 27. A disztribútor vállalja, hogy a tisztesség és a nyíltság alábbi irányelveit betartja:
  - megfelelően ismerteti a termékeket,
  - a vásárlás feltételeinek ismertetésekor, a valamilyen célra való alkalmasság szavatolásakor nem tesz félreérthető kijelentéseket,
  - a végfelhasználónak elegendő időt biztosít arra, hogy a vásárlásról döntsön,
  - udvarias és távolságtartó lesz, nem gyakorol túlzó nyomást a végfelhasználókra, ha az általa ajánlott termék adott időszakban nem felel meg szükségleteiknek.

 28. A disztribútor kijelenti és elismeri, hogy elolvasta és megértette a disztribútor és a Vision közötti jogi és morális kapcsolatrendszer alapját képező jelen szerződés, az " Disztribútori útmutató" és az Etikai Kódex összes feltételét. Más összefüggések vagy szavatosság-vállalások csak az esetben hatályosak, ha rájuk nézve külön megállapodást írnak alá. A jelen szerződés, az " Disztribútori útmutató " és az Etikai Kódex együtt alkotják a Vision és a disztribútor közötti viszonyok szerződéses alapját. Amennyiben értelmezésük kétséges vagy egymással ellentétes, úgy a jelen szerződés lesz elsődleges és mérvadó.

 29. Amennyiben nem lehetséges őket megbeszélések révén rendezni, a felek között a jelen szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban felmerülő jogvitákkal és nézeteltérésekkel a megfelelő bíróságokhoz kell fordulni, és a disztribútor telephelye szerint érvényes szabályok szerint kell rendezni ezeket.